NYA KRAV
Jag lämnar mitt medgivande till att Camphill Höggatorp för registrera inlämnade personuppgifter för att kunna ge svar på min fråga även om jag återkommer i samma ärende vid ett senare tillfälle.
Du har säkert hört om den nya dataskyddsförordning GDPR som innebär att många register blir olagliga när skyddet för den personliga integriteten nu sk�rps. För att kunna uppfylla de krav som GDPR ställer behöver vi bekräftelse att du godkänner att vi handhar dina uppgifter I vårt system och att skulle vilja mottaga material från oss. De viktigaste delarna i den nya lagen år:

1) Att Du för tillgång till dina personuppgifter som finns hos oss.
2) Du kan få felaktiga personuppgifter rättade
3) Du kan få dina personuppgifter raderade
4) Du kan invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
5) Du kan invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

Du kan när som helst vända dig till oss för att (1) med önskan att få tillgång till dina pesonuppgifter; (2) få felaktiga uppgifter röttade; (3) ta bort dina personuppgifter vi handhar och det material du mottager från oss. Gällande punkt fyra och fem så använder vi oss inte av (4) direktmarknadsföring eller (5) automatiserat beslutfattande och profilering. Kontakta bara; warnlof@telia.com. Genom att du gör ett aktivt val, så för vi möjligheten att handha din information i enlighet med vilkoren för GDPR.


Emailadress:

Namn:

Vår Mail address är
Warnlof@telia.com
Camphill Höggatorp
Höggatorp 1
534 61 Vedum Sverige


Om uppgifterna inte blir föremål för ett ärende gallras alla uppgifter efter två år.