Camphill Häggatorp

Klicka på varje bild för att se fler bilder.Camphill Häggatorp bedriver i antroposofisk anda verksamhet för vuxna med särskilda behov. Camphill Häggatorp startade 2003. Här pågår LSS-boende med daglig verksamhet. Vår ledstjärna är formandet av individens egen utveckling genom att stegvis lägga en social grund, där individuell utveckling hämtar sin kraft ur gemenskap med andra individer. Detta innebär bl.a. en strävan att göra skillnaden mellan de boende och människor utanför Häggatorp så liten som möjligt och därigenom möjliggöra de arbetsuppgifter som efter förmåga kan utföras. Medarbetare verkar och bor på Häggatorp. Våra byggnader är relativt stora, men en karaktärisering av oss som ett "kollektiv" blir missvisade och är därtill något vi inte eftersträvar. Formandet av kulturlivet, vilket även omfattar firandet av årshögtiderna, spelar en viktig roll. Att skapa rytmiska livsbetingelser för hela tillvaron i boendet, i arbetet och i det kulturella deltagandet har även en terapeutisk betydelse, där årstiderna med sina högtider i sig verkar stärkande och harmoniserar själslivet.

Vad är Camphill
Camphill-impulsen baseras på Rudolf Steiners antroposofiska människosyn och har sitt namn från den första platsen, där man utformade arbetet med förståndshandikappade barn. Det första gruppboendet grundades i början av andra världskriget utanför Aberdeen i Skottland. Grundare var Dr. Karl König, en österrikisk läkare, som tillsammans med några andra tysktalande flyktingar ville tillämpa Rudolf Steiners antroposofiska metod. Barn och vuxna med särskilda behov satte sin individuella prägel på verksamheten, vilket gav som resultat nya terapeutiska metoder och utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet. Värdighet inf�r individuella öden och ett aktivt deltagande i kulturlivet blev centralt i arbetet med vuxna med särskilda behov.

Den Social aspekten
Att relatera till personer med särskilda behov som om dessa vore patienter eller barn utestänger möjligheten utifrån en personlig bas växa och bli ansvarig i livet runtomkring - inte minst i relationen till den egna personligheten. Ju mindre skillnad mötet mellan personer med särskilda behov och medarbetare blir, och ju mer det sociala livet fungerar utifrån ett språkbruk baserat på ömsesidighet, desto bättre. Samtidigt, i samma anda av respekt och förståelse för varje persons öde, krävs en viss vägledning, utifrån ideal som med ärlighet kan uppbäras. Att frivilligt ställa sig till förfogande att ledsaga andra människor är en svår och ansvarsfull och ibland rent av en övermäktig uppgift. Att hitta en balans i relationer innebär tydlighet i bemötande, där också genuina samtal är en nödvändig källa till hälsosamma möten människor emellan.

    

Arbetslivet
Det faktiska åstadkommandet av det arbete som utförs beror på hur det kan brukas och nyttjas av andra. Det är omtanken till själva arbetet som är det essentiella och skapas utifrån individens kraft, intresse och respekt för det som utförs. Varje produkt som framställes har ofta många personers engagemang bakom sig. I slutändan är dess fullbordan inte beroende av om personen som deltagit i processen är handikappad eller inte - detta blir en bisak. I den dagliga verksamheten ska själslig utveckling, precis som i det övriga samhället, vara det centrala. Människor identifierar sig med den förmåga man har och praktiserar, men även genom att få känna tillfredsställelse över det man åstadkommit, vilket indirekt leder till en större socialt integration. Detta innebär att vuxenblivandet ska vara något eftersträvansvärt genom att man lär sig att ta ansvar inför uppgifter, vilka kan anses vara rimliga. I det praktiska är verkstäderna fokuserade på att sköta och förbättra själva fastigheterna med omgivande trädgård men vi har även grönsaksodling med växthus, parkarbete och ett bageri i vår verksamhet

                                                            

Den Kulturella aspekten
Att utvecklas som människa betyder att man lever sitt liv utifån ett skapande sinne. Kreativitet kommer utifrån. Vad som kan utvecklas ur frihetsbegreppet och påverka varje människa är en konstnärlig relation till hennes omgivning, vilket verkar förlösande på den potential vi bär på inom oss. Men att känna sig fri inför en uppgift beror till stor del också på vilken möjlighet vi som individer får vara skapande. På Häggatorp strävar vi efter att framkalla detta nödvändiga klimat, varvid studier, musik och andra kulturella aktiviteter är invävda i veckoschemats gång. Att lära sig spela ett instrument, att spela teater etc. ingår i denna process.

      

Bakgrund
Rudolf Steiner (1864-1925) grundlade i början av 1900-taletden antroposofiska rörelsen - en utbrytning ur det teosofiska sällskapet - genom att bana väg för en livshållning som sträcker sig bortom rent materialistiska förklaringar. Steiner utvecklade genom antroposofin en naturläkemetod, baserad på europeiska andliga strömningar och kristendomens kärna. Han arbetade som ung med Goethes vetenskapliga arbeten, vilka också blev en viktig inspirationskälla för honom. Under det stora föredragsåret, 1924, höll han bl.a. tolv föredrag i Dornach, vilka tjänat som inspiration för antroposofiska verksamheter över stora delar av världen i arbetet med förståndshandikappade. En person som blev inspirerad av denna föredragsserie men även i övrigt av Steiners arbeten var Karl König (1902-1966), som tidigt i sitt liv kom i kontakt med Ita Wegman, f.d. medarbetare till Steiner, vars insats gjorde det möjligt för König att i Aberdeen 1939 påbörja arbetet med förståndshandikappade.

Regionen
Häggatorp som egendom består av två hektar jord med till största delen en parkliknande trädgård med tre byggnader - en byggnad tilltänkt som arbetsverkstäder och förvaring och två för bostäder. Häggatorp är beläget just utanför Vedum på vägen mellan Herrljunga och Vara. I Vedum finns bank, matbutik, post, bensinstation och vissa andra affärer. Tågstation finns med förbindelser till bl.a. Göteborg. Häggatorp befinner sig i en krets bland andra antroposofiska verksamheter i Alingsås-trakten där bl.a. Waldorfskolorna Linnéskolan och Annagården är stationerade med sammanlagt 50 barn. Strax utanför Alingsås finns en biodynamisk gård på 100 ha., och i grannskapet av Vedum finns biodlare med biodynamisk inriktning. Här finns vidare en antroposofisk studiegrupp, som träffas regelbundet och arbetar med olika antroposofiska texter. Strax norr om Göteborg ligger Tobiasgården, som bedriver en socialterapeutisk verksamhet för personer med speciella behov. Tobiasgården är en etablerad verksamhet som funnits i 15 år. Där finns även en särskola - den enda Waldorfs-skolan i västra Sverige.


       

Camphill Häggatorp ingår i Svenska Vård som �r ett branschförbund vars medlemmar bedriver vård och omsorg samt rehabilitering. Vårt medlemskap i Svenska Vård ger oss också möjlighet att ingå i ett nätverk med kollegor som arbetar aktivt för att förbättra livskvalitén för funktionshindrade. Som forum för dialog, samtalsplattform, utbildning, etc. har Svenska Vård tagit sig an en viktig uppgift i helhetsansvaret för hur förbättringar på många olika områden kan arbetas fram.

Synpunkter på verksamheten kan lämnas här. Fyll in formuläret såsom det framställs härnedan.